Modern Gadgets
arbowet

Wat controleert de arbeidsinspectie ?

De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en heeft de volgende taken: - Zij ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. Het gaat vooral om de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet.
- Zij onderzoekt arbeidsongevallen, klachten en tips
- Zij verricht monitoronderzoek bij bedrijven en instellingen om na te gaan hoe het beleid in de praktijk uitpakt.
- Zij verklaart CAO\'s (collectieve arbeidsovereenkomsten) algemeen verbindend en verleent vergunningen.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen.
U vindt de complete
Arbowet op de website van de overheid.

Arbobesluit

In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in.
U vindt het complete
Arbobesluit op de website van de overheid.

Arboregeling

Aan arboregels die de overheid oplegt, moet zowel werkgever als werknemer zich altijd houden. Net als aan de voorschriften uit de CAO. Sommige NEN-normen, opgelegd door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zijn ook wettelijk verplicht.
U vindt de complete
Arboregeling op de website van de overheid.

Recht & plicht

Arbo gaat over arbeidsomstandigheden, over ziekteverzuim en over terugkeer naar het werk na ziekte. Werkgevers willen graag zo gezond mogelijke werknemers en de werknemers zelf zijn er bij gebaat om zo lang mogelijk goed en prettig te kunnen werken en gezond het pensioen te halen. Om de ondernemers te helpen en om te zorgen dat duidelijk is wat goede arbeidsomstandigheden zijn, zijn er wettelijke voorschriften (Arbowet). De Arbeidsinspectie handhaaft die voorschriften. In onderstaande mappen vindt u de rechten en plichten.

Verzekering

U moet niet alleen nieuwe dingen regelen, ook bestaande regelingen moet u aanpassen als u werkgever wordt. Bijvoorbeeld  de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf die moet worden aangepast aan de aansprakelijkheid van de werknemer, aan klanten of aan derden. Ook de bedrijfsschadeverzekering moet worden aangepast. De vaste lasten stijgen immers en dat moet hierin meegenomen worden. Tevens kunt u kijken of er nieuwe verzekeringen nu rendabel voor u zijn.
Verzekeringen die afgesloten moeten of kunnen worden bij het aannemen van personeel zijn:
• ziekteverzuimverzekering,
• de WAO- gat verzekering,
• een collectieve ongevallenverzekering,
• pensioenverzekering.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij het aannemen van personeel eigenrisicodrager worden voor de WAO/WIA, WGA en/of Ziektewet. Wilt u direct eigenrisicodrager worden, dan moet u dit aanvragen voordat u personeel aanneemt.

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;

  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;

  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij brand, ongeval of andere calamiteiten.

De bedrijfshulpverlening is de voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties: de tot bedrijfshulpverlener aangestelde werknemers kunnen snel reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval.
De bedrijfshulpverleners handelen na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen.